sortowanie:  

Układ katalogu:

PRODUKTY PROMOCYJNE NIE PODLEGAJĄ RABATOM

Regulaminy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

http://www.dowcipne.com/

 


 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.dowcipne.com/ prowadzony jest przez BOGAS HURT SP. Z O.O. przy ul. Wyzwolenia 554A w Kozach.
  Numer NIP: 9372756414
  REGON: 526933718
  e-mail: biuro@bogashurt.pl
  nr telefonu: (+48)607 473 233

  1. Definicje:

   1. Adres Korespondencyjny Sprzedającego - ul. Wyzwolenia 554A, 43-340 Kozy,

   2. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,

   3. Formularz Zamówienia – formularz, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia (w rozumieniu określonym w lit. t) stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,

   4. Klient; Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,

   5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.,

   6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,

   7. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   8. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,

   9. Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 43 idx. 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,

   10. Punkt Odbioru – ul. Sadowa, sektor G-13, 43-100 Tychy (Śląska Giełda Kwiatowa),

   11. Rachunek Bankowy Sprzedającego – Santander Bank Polska  53 1090 2590 0000 0001 5609 3577 prowadzony przez BOGAS HURT SP. Z O.O., ul. Wyzwolenia 554A, 43-340 Kozy,

   12. Regulamin – niniejszy regulamin,

   13. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.dowcipne.com/,

   14. Sprzedający; Usługodawca – Paweł Jurczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BOGAS HURT SP. Z O.O. przy ul. Wyzwolenia 554A w Kozach. Numer NIP: 9372756414, REGON: 526933718,

   15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

   16. Usługa Elektroniczna – usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

   17. Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,

   18. Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,

   19. Witryna Produktu – witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dostępności,

   20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,

   21. Złożenie Zamówienia – chwila, w której Klient składa Zamówienie wybranych wcześniej i dodanych do Koszyka Produktów,

   22. Adres E-mail Sprzedającego – biuro@bogashurt.pl,

 2. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

 3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 4. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy lub osoba fizyczna posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 6. Konsument może porozumiewać się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@bogashurt.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 607 473 233.

 7. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

 8. Z uwagi na treść art. 66 idx. 1 par. 2 pkt. 6 Kodeksu cywilnego Sprzedający informuje, iż stosuje Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Sprzedażą, dostępny pod adresem: http://pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf.

   

§ 2

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania Zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem.

 3. Cena Produktu wskazana w Witrynie Produktu z chwilą Złożenia Zamówienia przez Klienta staje się dla niego wiążąca i nie ulegnie zmianie, niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym Sprzedającego. W trakcie procesu składania zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.

  1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu,

 4. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

  1. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia, chyba, że Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c.

 1. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:

  - udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
  - wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail, z którego złożone zostało Zamówienie,
  - załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu,
  - utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego,
   
 2. Produkty ze złożonego zamówienia do momentu opłacenia pozostają własnością sprzedającego.


 

§ 3

SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

  2. płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego (przedpłata),

  3. płatność przy odbiorze w Punkcie Odbioru,

 2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  1. przesyłka pocztowa polecona (ekonomiczna),

  2. przesyłka kurierska pobraniowa,

  3. odbiór osobisty w Punkcie Odbioru,

 3. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Europy.

 4. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem Zamówienia.

 5. Klient po złożeniu zamówienia zobowiązany jest do odbioru wymienionych w nim produktów. W przypadku nieodebrania przesyłki od kuriera kupujący zostanie obciążony dodatkowym kosztem zwrotu:
  - paleta - 150 pln (brutto),
  - paczka - 30 pln (brutto).

 6. Termin dostawy wynosi od 1 do 4 Dni Roboczych.

  Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. c – od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego,

 7. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.

 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w złożonym zamówieniu.

   

   

§ 4

REKLAMACJA

 1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku jest w szczególności Kodeks Cywilny.

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym,

 3. Jeżeli Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przed stawia się jako producent.

 4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

 5. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 6. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 7. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 wynikają z obowiązujących powszechnie przepisów prawa i zostały umieszczone w regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie są jednak jedynymi regulującymi kwestie odpowiedzialności Sprzedającego i uprawnień Kupującego i w tym zakresie Sprzedający odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności Kodeksu Cywilnego).

 8. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 9. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może w szczególności poprzez:

  1. pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na Adres E-mail Sprzedającego,

  2. telefonicznie, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer 607 473 233,

 10. Klient może w wysyłanym przez siebie Zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedającemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:

  1. informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/niezgodności,

  2. treść żądania (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży /oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu / oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),

  3. dane kontaktowe,

 11. Klient może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na jego Adres Korespondencyjny w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi.

 12. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób nie powodujący nadmiernych trudności po stronie Sprzedającego.

 13. Postanowienia ustępów 9, 10 i 12 stosuje się odpowiednio do reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę.


 

§ 5 

GWARANCJA 

 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.

 2. O tym czy dany Produkt oferowany przez Sprzedającego objęty jest gwarancją, jaki jest sposób jej realizacji oraz o tym jaka jest jej treść Klient dowiedzieć się może w Witrynie Produktu.

 3. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją Sprzedający zobowiązuje się do wydania wraz z zakupionym przez Klienta Produktem dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na Produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, jak również stan plomb innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.

 4. Szczegółowe regulacje dotyczące gwarancji jakości rzeczy sprzedanej obowiązujące Sprzedającego i Kupującego zawiera w szczególności Dział III Kodeksu Cywilnego. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 nie wyłączają, ani też w żaden sposób nie ograniczają stosowania stosowania właściwych w sprawie przepisów powszechnie obowiązujących.

   

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail Sprzedającego,

  2. pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego,

  3. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego,

 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się od:

  1. objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2. od momentu zawarcia w przypadku Usługi Elektronicznej i pozostałych umów,

 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący jednocześnie Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przestaje wiązać.

 4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 5. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący jednocześnie Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 8. Klient będący jednocześnie Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.

 11. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 24 czerwca 2014 r. Sprzedający zobowiązany jest poinformować, iż zgodnie z art. 38 tejże ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  7. zawartej w drodze aukcji publicznej,


 

§ 7

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl,


 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.

 2. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem tygodnia od jego opublikowania tj. z dniem 1.07.2015 r.

 

 

Regulamin korzystania z darmowej bazy zdjęć www.dowcipne.com

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Baza zdjęć produktowych dostępna pod adresem internetowym http://www.dowcipne.com/picture/ prowadzona jest przez BOGAS HURT SP. Z O.O. przy ul. Wyzwolenia 554A w Kozach wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  Numer NIP: 9372756414
  REGON: 526933718
  e-mail: biuro@bogashurt.pl
  nr telefonu: (+48)607 473 233

  1. Definicje:

  a. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,

  b. Regulamin – niniejszy regulamin,

  c. Regulamin sklepu internetowego - ogólne warunki korzystania z serwisu https://www.dowcipne.com/pl/Regulamin.htm

  d. Osoby trzecie - osoby nieuprawnione do korzystania z bazy zdjęć.

  e. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.dowcipne.com/,

  f. Adres E-mail Sprzedającego – biuro@bogashurt.pl,

 

§ 2

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZDJĘĆ


Skorzystanie z bazy zdjęć produktowych udostępnionej przez BOGAS HURT SP. Z O.O. oznacza akceptację następujących postanowień:

 1. Zasady korzystania z bazy zdjęć reguluje poniższy regulamin.

 2. Z bazy może skorzystać każda osoba posiadająca konto w serwisie www.dowcipne.com po dokonaniu zakupu.

 3. Zdjęcia do zakupionych towarów można pobierać i wykorzystywać w celach komercyjnych.

  Warunkiem skorzystania z bazy zdjęć jest posiadanie lub utworzenie Konta Klienta w serwisie dowcipne.com, zaakceptowanie regulaminu sklepu internetowego
  https://www.dowcipne.com/pl/Regulamin.htm i zakup produktu/produktów z oferty sklepu.

 4. Korzystanie z bazy jest darmowe i dobrowolne.

 5. Aby skorzystać z materiałów oferowanych w bazie zdjęć, należy:
  a) wejść na stronę www.dowcipne.com/picture/,
  b) zalogować się za pomocą hasła podanego w wiadomości e-mail.

 6. Udostępnianie hasła do bazy zdjęć osobom trzecim jest zabronione.

 7. Pobieranie zdjęć towarów u nas nie zakupionych jest zabronione.

 8. Pobieranie i udostępnianie zdjęć osobom trzecim jest zabronione.

 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania zdjęcia z serwisu, Użytkownik powinien zwrócić się do obsługi serwisu o dodatkowe informacje przed pobraniem zdjęcia.

 

§ 3 UWAGI KOŃCOWE

 

 

 

 1. Twórcy serwisu dokładają dużej staranności, żeby opisy zdjęć były rzetelne i kompletne, a obsługa serwisu spełniała oczekiwania naszych Użytkowników. Mimo podejmowanych starań w bazie zdjęć mogą jednak pojawić się niezamierzone błędy i braki, za które BOGAS HURT SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Wszelkie uwagi lub pytania Użytkowników związane z wykorzystaniem zdjęć prezentowanych w serwisie oraz komentarze dotyczące samych zdjęć (uwagi, propozycje uzupełnień). należy kierować do BOGAS HURT SP. Z O.O. pod adresem elektronicznym biuro@bogashurt.pl lub tel.: +48 607 473 233.

 3. BOGAS HURT SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym Użytkownik jest związany wersją obowiązującą w momencie używania serwisu www.dowcipne.com/picture/.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem tygodnia od jego opublikowania tj. z dniem 1.04.2022 r.

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „3% ZA OCENĘ W GOOGLE”

 

1. Promocja „3% za ocenę” polega na jednorazowym przyznawaniu dodatkowych 3% rabatu, jeśli klient oceni nasz sklep w Google i poda adres e-mail,

2. Rabat wynosi 3% wartości zamówienia i łączy się z rabatem od kwoty zamówienia z tabeli rabatowej.

3. Z promocji można skorzystać od 15 lipca do 15 sierpnia 2022 r. w sklepie internetowym www.dowcipne.com.

4. Promocję organizuje BOGAS HURT SP. Z O.O. przy ul. Wyzwolenia 554A w Kozach wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Numer NIP: 9372756414
REGON: 526933718

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Poniżej prezentujemy szczegółowe zasady akcji promocyjnej „3% za ocenę w Google” (dalej: Promocja), którą przeprowadzamy w sklepie internetowym www.dowcipne.comW regulaminie promocji (dalej: regulamin) opisaliśmy jak wziąć udział w Promocji, co możesz w niej otrzymać, a także jak zgłosić reklamacje dotyczące Promocji.

 

 1. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI?

  1.1. Aby wziąć udział w promocji należy w okresie 15 lipca do 15 sierpnia 2022 r.:

  1.1.1. dokonać jednorazowego zakupu (jedna transakcja) towaru/towarów na stronie www.dowcipne.com (dalej: Zakup).

  1.1.2. ocenić naszą firmę w serwisie Google pod tym linkiem podpisując się imieniem i nazwiskiem wykorzystywanym w koncie klienta w naszym sklepie www.dowcipne.com

  1.1.3. Przy składaniu następnego zamówienia napisać w komentarzu „akcja 3% za ocenę w Google”.

  1.2. Dla jednego zakupu można podać jeden adres e-mail, z którego była pisana opinia. Ponadto na potrzeby Promocji jeden adres e-mail może być podany („wykorzystany”) tylko jeden raz i tylko raz można otrzymać rabat na jego podstawie. To oznacza, że przy danym zakupie nie można przedstawić opinii dwóch lub większej liczby osób.

  2. CO I W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ KORZYSTAJĄC Z PROMOCJI?

  2.1. W promocji przyznawany jest rabat w wysokości 3% kwoty zamówienia za ocenę w serwisie Google.

  2.2. Rabat nie jest przyznawany za ocenę firmy w serwisie Facebook oraz za oceny produktów na stronie www.dowcipne.com.

  2.3. Rabat przyznawany jest po złożeniu następnego zamówienia i napisania w komentarzu do niego „akcja 3% za ocenę w Google” poprzez odpowiednie obniżenie ceny za zakup na fakturze lub paragonie.

  2.4. Rabat wynosi 3% wartości zamówienia i łączy się z rabatem od kwoty zamówienia z tabeli rabatowej.

  3. REKLAMACJE

  3.1. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2022 r. Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień jej doręczenia Organizatorowi. Reklamacje złożone później nie będą rozpatrywane.

  3.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@bogashurt.pl z dopiskiem „Reklamacja - 3% za ocenę w Google”. Forma pisemna reklamacji jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także napisania jakie oczekiwania ma osoba składająca reklamację.

  3.3. O rozstrzygnięciu reklamacji zgłaszający zostanie poinformowany w zwrotnej wiadomości e-mail do wysłanego zgłoszenia.

  3.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne oraz nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

  4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  4.1. Udział w Promocji oraz otrzymanie w niej nagrody nie pozbawia Uczestnika praw, które w związku z dokonaniem Zakupu przysługują mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gwarancji udzielonych przez inne podmioty (np. uprawnień z tytułu rękojmi w przypadku ujawnienia wady zakupionego towaru, prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gwarancji udzielonej przez producenta itp.)

  4.2. Przetwarzanie danych osobych Uczestników (np. gdy biorą udział w akcji lub zgłaszają reklamację) odbywa się w celu przeprowadzenia Promocji - udzielenia uczestniom rabatu oraz rozpatrzenia reklamacji. Administratorem danych osobowych jest BOGAS HURT SP. Z O.O. ul. Wyzwolenia 554A, 43-340 Kozy. W pozostałym zakresie znajdują zastosowanie zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze sklepu internetowego www.dowcipne.com, które są dostępne na https://www.dowcipne.com/pl/Rodo.htm.

  4.3 Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  4.4. Organizator ma prawo wykluczyć z Promocji oraz odebrać nagrodę Uczestnikowi, wobec którego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdzono, że naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności prowadził działania, które stanowiły próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Promocji. W związku z przeprowadzaniem postępowania wyjaśniającego Organizator uprawniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do usunięcia podejrzeń o udział danego Uczestnika w Promocji z naruszeniem Regulaminu. W tym celu Organizator może zwłaszcza zobowiązać Uczestnika do przedstawienia dowodów udziału w Promocji oraz uzyskania w niej prawa do nagrody zgodnie z zasadami Regulaminu.

4.5. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora na pisemną prośbę złożoną Organizatorowi na adres, ul. Wyzwolenia 554A, 43-340 Kozy. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej Promocji https://www.dowcipne.com/pl/Regulamin.htm. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Zadaj pytanie
Obsługa Klienta

+48 607 473 233
Pn - Pt: 6.00 - 14.00
biuro@bogashurt.pl

BOGAS HURT SP. Z O.O.

Hurtownia upominków

43-340 Kozy

ul.Wyzwolenia 554A

 

+48 607 473 233

biuro@bogashurt.pl

Odział tychy

Hurtownia upominków

43-100 Tychy

ul. Sadowa 6

(sektor G-13)